China vs Greentown starter Bison led Ramon Samir replacement – Sohu Sports-tinyos

VS: the first China Greentown buffalo led Ramon to assault Samir bench – Sohu sports Beijing time on October 26th, in the twenty-ninth round of the competition at the same time, the Chinese happy home court against Hangzhou Greentown, the following teams starting: Hebei Huaxia happiness first (4231): 19-   16-; Yang Cheng; Liao Junjian, 4-, Gurum, 32- 22- Kim y Haifeng Ding; 30- Li Hang, 6- Luo Senwen; 7-  , Jiang Ning; Zhang Lifeng 31-, 29- 25- mbia; Alois Theo; 1- 2-, the Eurasian subs: Du Wenyang  , Dewey 9-, Dong Xuesheng; 5-   11-, 18-, Wang GUI Hong Lu Yang, 20-; Hangzhou Greentown lineup (442): Zou Dehai; 23-   13- Spiranovi, 21- Cao Haiqing, 6- Chen Xiao, 32-   18-   Fanxi Wu; Zhao Yuhao; Chen Bailiang, Feng Gang, 11- 14-, 33-   Chen midstream; 7-; gabbioneta, 9- Ramon Zhang Lei, 3- 1-; subs: Ge Zhen, 4- sun Zhengao   and 12- 25-, 26- Huang Xiyang, Luo Jing Yang, Samir on 30-.相关的主题文章: